US - ÚZEMNÍ STUDIE

Územní studie slouží k ověření možností a podmínek změn v území, slouží jako podklad k pořizování územně plánovací dokumentace, jejich změn a slouží pro rozhodování v území. Navrhuje, prověřuje a posuzuje možná řešení vybraných problémů, případně úprav nebo rozvoj některých funkčních systémů v území, například veřejné infrastruktury, územního systému ekologické stability, které by mohly významně ovlivňovat nebo podmiňovat využití a uspořádání území nebo jejich vybraných částí.

AS - ARCHITEKTONICKÁ STUDIE

Architektonická studie je jednou z nejdůležitějších fází přípravy stavby. Formuluje se přesnější zadání, ověřují různá řešení a hledá nejlepší finální koncept. Postupuje se od základních myšlenek, které se  rozpracovávají až ke konkrétním detailům. Architektonická studie je v průběhu prací několikrát s klientem osobně konzultována, aby výsledek co nejvíce odpovídal vysněným představám. Studie je zpracovávána obvykle v následujícím rozsahu: průvodní zpráva, všechny půdorysy, pohledy, charakteristické řezy, 3D vizualizace exteriéru stavby se zákresem do fotografie a 3D vizualizace vybraného interiérového prostoru.

DUR - DOKUMENTACE PRO VYDÁNÍ ÚZEMNÍHO ROZHODNUTÍ

Dokumentace pro vydání územního rozhodnutí definuje účel stavby, její polohopisné a výškopisné umístění a napojení na technickou a dopravní infrastrukturu. Součástí dokumentace je mimo jiné požárně bezpečnostní řešení stavby, řešení přípojek, koncepce vytápění, elektroinstalací, zdravotně technických instalací apod. Dokumentace řeší vztahy vzhledem k životnímu prostředí, zemědělskému půdnímu fondu, ochraně kulturního bohatství apod. Cílem dokumentace je vydání územního rozhodnutí. U menších staveb je mnohdy možné sloučit územní a stavební řízení do společné dokumentace. Nutnost samostatného územního řízení určí stavební úřad.

DSP - DOKUMENTACE PRO VYDÁNÍ STAVEBNÍHO POVOLENÍ

Dokumentace zpravidla navazuje na vydané územní rozhodnutí. Obsahuje konstrukční řešení domu, prostorové uspořádání, materiálové specifikace stavby, projekt vytápění, vzduchotechniky, chlazení, rozvodů vody, kanalizace a plynu, apod.  Projekt musí být v souladu s požadavky, které se týkají veřejných zájmů a norem (dopravní, energetické, protipožární, hygienické, uživatelské, provozní atd.). Na základě dokumentace bude vydáno stavební povolení. Běžnou součástí dokumentace není rozpočet stavby, který slouží k výběru generálního zhotovitele stavby.

IČ - INŽENÝRSKÁ ČINNOST

Inženýrská činnost k územnímu a stavebnímu řízení představuje konzultační činnost architekta se správci sítí a dotčenými orgány státní správy, podání žádostí a získání stanovisek účastníků řízení, jako např. stanovisko krajské hygienické stanice, hasičského záchranného sboru, souhrnné stanovisko odboru životního prostředí, stanovisko orgánu památkové péče, stanovisko odboru územního plánování, stanoviska správců sítí a vlastníků veřejné dopravní infrastruktury apod., která budou vyžadovány stavebním úřadem.

DPS - DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY

Projektová dokumentace navazuje na dokumentaci pro stavební řízení a slouží pro bezproblémovou realizaci stavby. Součástí dokumentace jsou výpisy výrobků (truhlářské, zámečnické, klempířské a ostatní), konstrukční detaily, výkazy výměr jednotlivých profesí (elektro, vytápění, vzduchotechnika, chlazení, vodovod, kanalizace ... apod), rozpočet stavby a slepý rozpočet stavby pro poptání realizačních stavebních firem.

INT - PROJEKT INTERIÉRU

Projekt interiéru prezentujeme ve 3D modelech, které se postupně s klienty konzultují a rozpracovávají až do podrobných výkresů, které slouží pro realizaci interiéru (půdorys, pohledy na jednotlivé stěny interiéru, výkresy atypických částí interiéru apod.). Projekt interiéru obsahuje spárořezy obkladů a dlažeb, výkresy atypického nábytku jako vestavěných skříní, kuchyňské linky a dalších prvků pro truhlářskou výrobu, výběr podlahových krytin, obkladů a dalších materiálů, projekt osvětlení s výběrem jednotlivých svítidel, výběr volně stojícího mobiliáře ...apod. Klientům nabízíme i zajištění kompletní realizace interiéru stavby ve spolupráci s osvědčenými dodavateli.

AD - AUTORSKÝ DOZOR

Představuje vykonání autorského dozoru architekta v průběhu celé výstavby domu. Účast při převzetí staveniště, kontrola postupu výstavby ve vztahu k projektové dokumentaci, návštěvy autora projektové dokumentace na stavbě při dokončení ucelených částí stavby (tj. kontrola při dokončení hrubé stavby, kontrola osazení oken a dveří, kontrola při provádění interiéru, kontrola při dokončení domu, apod.), poskytování vysvětlení potřebných pro plynulost stavby, dohled nad dodržením dokumentace ověřené ve stavebním řízení, posuzování návrhů dodavatelů dílčích částí stavby na změny, účast na kontrolních dnech v průběhu výstavby, konzultace v průběhu stavby formou telefonu, emailu, účast na odevzdání a převzetí dokončené stavby apod. Autorský dozor může navrhovat změny a odchylky ke zlepšení řešení projektu, vznikající ve fázi realizace stavby.

PČ - PORADENSKÁ ČINNOST

Klientům nabízíme poradenskou a konzultační činnost před koupí pozemku nebo stavby, prověření plánovaného záměru s ohledem na územní a regulační plán obce, posouzení možnosti dispozičních a stavebních úprav apod.